توضیحات

چرخ و فلک زرافه نهایتا برای 3 سال مناسب است و 4 عدد نشیمن دارد.